Jump to content
 • Kerhon säännöt


  aFox
  • Jutun lyhyt kuvaus: Kerhon viralliset säännöt
  Kirjoittanut FinToys hallitus   
  18.01.2009
  1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  Yhdistyksen nimi on Toyota Club of Finland ry, epävirallinen lyhenne FinToys, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on valtakunnallinen.

  2§ Tarkoitus ja toiminta
  Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Toyota ja Lexus merkkisten ajoneuvojen harrastajien yhdyssiteenä, vaalia merkkien historiaa sekä niihin liittyvän kirjallisuuden ja muun tietouden hankkiminen ja säilyttäminen.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää jäsenistölle internetsivuja sekä keskustelufoorumia. Yhdistys järjestää kokoontumisia, ajoharjoittelu- ja koulutustilaisuuksia sekä muita vastaavia tapahtumia, hankkii jäsentensä käyttöön ko. ajoneuvoihin liittyvää kirjallisuutta, pitää yhteyksiä muihin samankaltaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin sekä voi liittyä niihin jäseneksi yhteisöjäsenenä.
  Yhdistys voi toimintansa avuksi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, omistaa tarpeellista omaisuutta sekä rahoittaa toimintaansa järjestämällä erilaisia tilaisuuksia.

  3§ Jäsenet
  Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
  Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
  Aktiivijäseneksi hallitus voi halutessaan pyytää tai hyväksyä omasta pyynnöstään varsinaisen jäsenen.
  Aktiivijäsenen tulee osallistua aktiivisesti ja pyyteettömästi yhdistyksen toimintaan.
  Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on erityisen ansioitunut FinToysin toiminnassa tai tukenut ansioituneesti yhdistyksen toimintaa.

  4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
  Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

  5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisien jäsenien, aktiivijäsenien ja kannattavien jäsenien tulee suorittaa liittymis- ja jäsenmaksu. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen. Maksujen suuruuden määrää vuosikokous.
  Hallitus voi erityisestä syystä vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta.

  6§ Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on erovuorossa vuosittain.
  Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kumminkin arpa.

  7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen erikseen oikeuttamat henkilöt kukin yksin.

  8§ Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

  9§ Yhdistyksen kokoukset
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuussa.
  Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista sitä hallituksesta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella ja aktiivi- sekä kunniajäsenellä yksi ääni.
  Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
  Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen internetsivuilla.
  Hallituksen keskinäinen kokous voidaan kutsua kokoon vuorokauden varoitusajalla, jos kaikkiin hallituksen jäseniin saadaan yhteys ja he ovat tietoisia asiasta.

  11§ Vuosikokous
  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
  8. Valitaan hallituksen jäsenet
  9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  11. Kokouksen päätös
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
  Viimeksi päivitetty ( 29.10.2016 )

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...